دوره سناریو نویسی شرایط بحران و اجرای مانور

/دوره سناریو نویسی شرایط بحران و اجرای مانور
دوره سناریو نویسی شرایط بحران و اجرای مانور۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۴:۴۱:۱۰
رزومه مدرس
دانلود پوستر آموزشی
ثبت نام

محتوای دوره آموزشی :

 

* تعاریف و اصطلاحات شرایط اضطراری

* بیان تاریخچه و لزوم تهیه سناریو و برگزاری مانور ها

*   معرفی و توصیف انواع سناریو و مانور

* الزامات تهیه  سناریو و برگزاری مانور اثر بخش

* روش های ارزیابی اثر بخشی یک مانور

* آشنایی و افزایش سطح مهارت پرسنل در تهیه سناریو و اجرای بهینه و موثر مانور

* بررسی علل عدم توانمندی در اجرای موفق مانور های اجرایی جهت برخورد مناسب با شرایط اضطراری

* توصیف یک شرایط اضطراری، تهیه یک سناریو ،  برگزاری یک مانور و تمرین مباحثه ای

* * تهیه دستورالعمل و راهکارهای برگزاری مانور موفق

* جمع بندی مباحث

مدرس: 

جناب آقای مهندس حسین میسمی

* مدرس و مشاور مدیریت بحران در صنعت نفت/گاز/پتروشیمی و صنایع سیمان

* ترجمه و نشر سند مدیریت بحران ” پلان مدیریت رخداد شهر لندن ۲۰۱۸″

* دارای ۲۴ عنوان جایزه و افتخارات ملی و جهانی

* نویسنده بیش از ۸۰ کتاب در زمینه مدیریت بحران و ارائه دهنده بیش از ۲۰۰ مقاله علمی و تخصصی و ثبت اختراع بیش از ۴۰ دستاورد علمی

* تدریس بیش از ۵۰۰ دوره آموزشی در زمینه HSE

هدف:

اجراي اثربخش یک مانور تمرینی شرایط اضطراري، نیازمند طرحریزي مناسب است. طرحریزي مانورها در قالب تهیه سناریو انجام می شوند.

مانورها یا تمـرین هـاي اضطراري، توازن بین اهداف و تاکتیک هاي پاسخ را برقرار کـرده و نقاط ضعف و قوت سازمان ها را در زمان بحران نشـان مـی دهنـد . شاید بتوان گفت یکـی از دلایـل تضاد بین نتایج ارزیابی مانورهـاي دوره اي بـا رفتارهـاي مشـاهده شده در حوادث واقعی، خطاي طرحریزي است.

همه این موضوعات بر اهمیت طرحریزي یک سناریوي مناسـب جهت تمرین تاکید دارند. یکی از مهمتـرین نمادهـاي طرحریـزي براي مقابله با شرایط اضطراري، تهیه سناریوهاي مناسب و تمـرین بر اساس آنها می باشد . سناریو توصیفی است از توالی رویـدادهاي فرضی که بـه منظـور تسـت کـردن صـحت تصـمیم گیـري هـا و اقدامات عملیاتی در زمان پاسخ به کار می رونـد

اطلاعات تماس :

hek.co@yahoo.com

تلفن همراه: 09169513756

فکس: 02189773843

وبسایت: صفحه اصلی